Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Adatkezelési nyilatkozat

Tisztelt Pályázó!

Köszönjük érdeklődését az Állami Számvevőszék iránt.

Kérjük, olvassa el tájékoztatónkat, melynek célja annak biztosítása, hogy a pályázók (a továbbiakban érintettek) megfelelő tájékoztatást kapjanak pályázatuk kapcsán az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) részére benyújtott dokumentumai – személyes adatai – kezelésére vonatkozóan, továbbá megismerhessék az információs önrendelkezés alapjául szolgáló jogait. A pályázati eljáráshoz kapcsolódó adatkezelés az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (GDPR) megfelelők.

Az ÁSZ toborzási felületén Ón elfogadhatja jelen tájékoztatóban ismertetett adatvédelmi eljárásunkban foglaltakat, az adatkezeléshez való hozzájárulásával az adott pályázathoz kapcsolódó személyes adatai az adatkezelő részére felhasználhatók.

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele van, amely tájékoztató alapján nem egyértelmű, vagy további magyarázatot igényel, úgy a palyazat@asz.hu email címre küldött elektronikus levélben jelezze, mely alapján további tájékoztatást nyújtunk az adatkezelés, a pályázati eljárás részletei tekintetében.

Az adatkezelő neve:

Állami Számvevőszék

Székhely:

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.

Elérhetőség:

Az adatkezelés célja

Az Állami Számvevőszék nyilvántartja és kezeli a pályázati eljárással, a toborzási adatbázissal kapcsolatos adatokat, amelynek célja az ÁSZ kiválasztási eljárásainak lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (GDPR) megfeleltetett hozzájárulási nyilatkozat, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló, 2011. évi CXCIX. törvény.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés és adatnyilvántartás kiterjed a közszolgálati tisztviselőkről szóló, 2011. évi CXCIX. törvény melléklete szerinti önéletrajz szerinti adatokra, az alábbi részletezés szerint.

Amennyiben az önéletrajz mintában a „kitöltése nem kötelező” mezőket is kitölti, az egyben ezen adatok kezeléséhez való hozzájárulást is jelenti.

Az kezelt adatok köre kiterjed az érintett alábbi adataira:

l. személyi adatok (vezetéknév/utónév, anyja neve; neme, születési hely, idő, családi állapot, állampolgárság, állandó lakcím, ideiglenes lakcím (tartózkodási hely), telefonszám(ok), fax, e-mail, honlap)

2. önéletrajzban szereplő adatok, (szakmai tapasztalat; munkáltató megnevezése; betöltött feladatkör/ munkakör; időtartam; a munkaviszony megszűnésének jogcíme iskolai végzettség képző intézmény megnevezése kar, szak megjelölésével; képzés időtartama, végzés időpontja, idegennyelv-ismeret szintje, típusa; szervezési készségek, informatikai ismeretek)

3. a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó egyéb adatok, motivációs levél, képzettséget, képesítést tanúsító okmányok, a pályázati eljárás során használt kiválasztási módszerek eredményei.

Pályázó tudomásul veszi, hogy az általa kitöltött adatok, csatolt dokumentumok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Törvény szerinti különleges adatokat nem tartalmazhatnak (a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleménye vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.) Az ilyen adatokat tartalmazó pályázatokat az észrevételezést követően az adatkezelő az érintett értesítésével egyidejűleg törli.

Adattovábbítás

Az ÁSZ által vezetett nyilvántartásból az adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy között adattovábbítás nem történik.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:

Az ÁSZ által vezetett nyilvántartásba- az eljárásban indokolt mértékig- jogosult betekinteni:

a) a kiválasztási eljárásban részt vevő, illetve döntést hozó vezetők,

b) a kiválasztási eljárásért felelős szervezeti egység vezetője,

c) a munkaköri feladatai szerint a kiválasztási eljárásban közvetlenül részt vevő meghatározott ÁSZ alkalmazásában részt vevő személy,

d) munkaköri feladatai szerint a jogviszony létesítésében közvetlenül részt vevő meghatározott személy,

e) a toborzás- kiválasztási eljárás szervezeti irányítását, felügyeletét, illetve annak ellenőrzését végző személy, a célhoz kötöttség elvei szerint,

t) a saját adatai tekintetében az adatbázisban szereplő személy,

g) munkaügyi per kapcsán az illetékes bíróság/törvényszék,

h) feladatköreikben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a nyomozó

i) hatóság, az ügyész és a bíróság/törvényszék,

j) az ügyészi törvényességi feladatkörében eljárva az ügyész.

Az érintett jogainak gyakorlása

Az érintett kérelmére az ÁSZ tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az érintett önrendelkezési joga alapján pályázónak jogában áll az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonni, személyes adatai törlését, zárolását, kijavítását, helyesbítését, vagy korlátozását kérni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett joggyakorlással összefüggő kérelmét a palyazat@asz.hu e-mail címre küldött levélben kell az adatkezelő részére eljuttatni.

Az adatkezelő a tájékoztatást, illetve a kérelemben foglaltakra megtett intézkedéseit a kérelembeérkezésétől számítva legkésőbb 30 napon belül kell megadnia.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Telefax: +36 1 391 1410

Az adatkezelés időtartama

A pályázat eredményéről az ASZ az érintett számára értesítést küld. Az érintett személyes adatait az ÁSZ a pályázati eljárás lezárásáig tárolja, ezt követően törli függetlenül a pályázat eredményességétől. Az adattörlésről az érintett értesítést kap.

Az érintett számára lehetőség van arra, hogy hozzájárulás alapján az Adatkezelő a megadott személyes adatokat egy éves időtartamban (HR adatbázis) tárolja, ezen időtávon belül nyitott pozíció esetén felhasználja. Ehhez hozzájárulva a pályázati anyag beérkezésétől számított egy évet követően kerülnek törlésre az adatok, melyről a pályázó szintén értesítést kap. Az adatkezelő a HR adatbázisban tárolt adatok tekintetében is az adatkezelés teljes időtartama alatt biztosítja az érintett pályázó információs önrendelkezési jogát.

Adatbiztonsági intézkedések

Az ÁSZ gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Adatvédelmi törvény és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Pályázó tudomásul veszi, hogy az adatkezelő az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt bekövetkező adatátviteli kapcsolat hibájából, illetve annak működésképtelenségéből eredőkárért, hátrányért való felelősséget kizárja.

Pályázó tudomásul veszi, hogy az általa esetlegesen csatolt állományokat Adatkezelő vírusellenőrzésnek, és egyéb biztonsági szűrésnek veti alá.

Nyilatkozatok

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, hozzájárulok ahhoz, hogy az önkéntesen megadott személyes adataimat az Állami Számvevőszék az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint a pályázati eljárásban kezelje. A megadott személyes adataim nyilvánosságra hozatalához, adattovábbításhoz nem járulok hozzá. Tudomásom van arról, hogy e hozzájárulásom bármikor visszavonható, a palyazat@asz.hu email címre elküldött levélben kérhetem személyes adataim módosítását, törlését, vagy zárolását. Az adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve (Info. tv. 16.9 köteles eleget tenni.

Nyilatkozat a HR adatbázisban való adatkezeléshez

Hozzájárulásomat adom, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatokat egy éves időtartamban (HR-adatbázis) tárolja, ezen időtávon belül nyitott pozíció esetén felhasználja. Ehhez hozzájárulva a pályázati anyag beérkezésétől számított egy évet követően kerülnek törlésre az adatok, melyről a pályázó szintén értesítést kap. A megadott személyes adataim nyilvánosságra hozatalához, adattovábbításhoz nem járulok hozzá.