Adatkezelési nyilatkozat

Állami Számvevőszék – Adatvédelmi tájékoztató és

adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat

 I.    Állami Számvevőszék – Adatvédelmi tájékoztató

Köszönjük érdeklődését az Állami Számvevőszék iránt.

Kérjük, olvassa el tájékoztatónkat, melynek célja annak biztosítása, hogy a pályázók (a továbbiakban érintettek) megfelelő tájékoztatást kapjanak pályázatuk kapcsán az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) részére benyújtott (vagy közvetítő partner által az ÁSZ részére átadott) dokumentumai – személyes adatai- kezelésére vonatkozóan, továbbá megismerhessék az információs önrendelkezés alapjául szolgáló jogait.

A pályázati eljáráshoz kapcsolódó adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (GDPR) megfelelők.

Az ÁSZ toborzási felületén Ön elfogadhatja jelen tájékoztatóban ismertetett adatvédelmi eljárásunkban foglaltakat, az adatkezeléshez való hozzájárulásával az adott pályázathoz kapcsolódó személyes adatai az adatkezelő részére felhasználhatók.

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele van, amely tájékoztató alapján nem egyértelmű, vagy további magyarázatot igényel, úgy a palyazat@asz.hu email címre küldött elektronikus levélben jelezze, mely alapján további tájékoztatást nyújtunk az adatkezelés, a pályázati eljárás részletei tekintetében.

I.1. Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő megnevezése

 

Adatkezelő

Adatvédelmi tisztviselő

Neve:

Állami Számvevőszék

dr. Csernyák Szabolcs

Postacíme:

1364 Budapest 4. Pf. 54

1364 Budapest 4. Pf. 54

E-mail:

palyazat@asz.hu

elnokititkarsag@asz.hu

Telefon:

+36-1-484-9100

+36 1 398 9339

Honlap

www.asz.hu

 

Székhely:

1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.

 

Az adatkezelő neve, címe és elektronikus elérhetősége:

Állami Számvevőszék, 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.

Email: palyazat@asz.hu

I.2. Az adatkezelés célja

Az Állami Számvevőszék nyilvántartja és kezeli a pályázati eljárással, a toborzási adatbázissal kapcsolatos adatokat, amelynek célja az ÁSZ kiválasztási eljárásainak lebonyolítása.

I.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjául szolgáló jogszabályok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), illetve az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (GDPR) megfeleltetett hozzájárulási nyilatkozat, valamint az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ törvény) 21/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján alkalmazni rendelt, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) vonatkozó rendelkezései.

Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] szerinti, jelen adatvédelmi tájékoztató tudomásulvételét tanúsító nyilatkozat, mely egyben az érintett kifejezett hozzájárulása.

I.4. A kezelt adatok köre

Az adatkezelés és adatnyilvántartás kiterjed az ÁSZ törvény 21/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján alkalmazni rendelt, a Kttv. 5. számúmelléklete szerinti önéletrajz tartalmi adatokra, az alábbi részletezés szerint. Amennyiben az önéletrajz mintában a „kitöltése nem kötelező” mezőket is kitölti, az egyben ezen adatok kezeléséhez való hozzájárulást is jelenti.

A kezelt adatok köre kiterjed az érintett alábbi adataira:

  1. személyi adatok (vezetéknév/utónév, anyja neve; neme, születési hely, idő, családi állapot, állampolgárság, állandó lakcím, ideiglenes lakcím (tartózkodási hely), telefonszám(ok), fax, e-mail, honlap)
  2. önéletrajzban szereplő adatok, (szakmai tapasztalat; munkáltató megnevezése; betöltött feladatkör/ munkakör; időtartam; a munkaviszony megszűnésének jogcíme iskolai végzettség-képző intézmény megnevezése kar, szak megjelölésével; képzés időtartama, végzés időpontja, idegennyelv-ismeret szintje, típusa; szervezési készségek, informatikai ismeretek) egyéb, az önéletrajzban feltüntetett adatok (kivéve különleges adatok)
  3. a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó egyéb adatok, motivációs levél, képzettséget, képesítést tanúsító okmányok, a pályázati eljárás során használt kiválasztási módszerek eredményei.

Pályázó tudomásul veszi, hogy az általa szolgáltatott adatok dokumentumok az Infotv. szerinti különleges adatokat, valamint bűnügyi személyes adatokat nem tartalmazhatnak (különleges adat a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.) Az ilyen adatokat tartalmazó pályázatokat az észrevételezést követően az adatkezelő az érintett értesítésével egyidejűleg törli.

I.5. Adattovábbítás

Az ÁSZ által vezetett nyilvántartásból az adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy között adattovábbítás nem történik.

I.6. Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az ÁSZ által kezelt személyes adatokba - az eljárásban indokolt mértékig és ideig- jogosult betekinteni:

a)     a kiválasztási eljárásban részt vevő, illetve döntést hozó vezetők,

b)     a kiválasztási eljárásért felelős szervezeti egység vezetője,

c)     a munkaköri feladatai szerint a kiválasztási eljárásban közvetlenül részt vevő meghatározott ÁSZ alkalmazásában álló   személy,

d)     munkaköri feladatai szerint a jogviszony létesítésében közvetlenül részt vevő meghatározott személy,

e)     a toborzás- kiválasztási eljárás szervezeti irányítását, felügyeletét, illetve annak ellenőrzését végző személy, a célhoz kötöttség elvei szerint,

f)      a saját adatai tekintetében az adatbázisban szereplő személy.

Továbbá, törvény felhatalmazás alapján további személyek, szervek is jogosultak az adatokhoz hozzáférni. Így különösen, amennyiben a személyes adatok a pályázat lezárultát követően közszolgálati alapnyilvántartás részét képezik, további adatbetekintésre, átvételre jogosultak például

a)     közszolgálati jogvita kapcsán az eljáró bíróság,

b)     feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közszolgálati jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban az ügyészség és a nyomozó hatóság,

c)     a személyes adatok kezelésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

I.7. Az érintett jogainak gyakorlása

Az érintett kérelmére az ÁSZ tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az érintett önrendelkezési joga alapján pályázónak jogában áll az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonni, személyes adatai törlését, zárolását, kijavítását, helyesbítését, vagy korlátozását kérni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett joggyakorlással összefüggő kérelmét a palyazat@asz.hu e-mail címre küldött levélben kell az adatkezelő részére eljuttatni.

Az adatkezelő a tájékoztatást, illetve a kérelemben foglaltakra megtett intézkedéseit a kérelem beérkezésétől számítva legkésőbb 25 napon belül kell megadnia.

Ön az adatkezeléssel kapcsolatosan az alábbi jogokat jogosult érvényesíteni.

A hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa. Az adatkezelő a hozzáféréshez való jogának érvényesítését az elérni kívánt céllal arányosan korlátozhatja vagy megtagadhatja, így különösen, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges az általa vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások hatékony és eredményes lefolytatásának biztosításához, továbbá harmadik személyek alapvető jogai védelmének biztosításához. [Info tv. 17. § (3) bekezdés és 16. § (3) bekezdés a) és f) pontjai alapján]

A helyesbítéshez való jog

Önnek bármikor lehetősége van a megadott adatok módosítására, helyesbítésére, a palyazat@asz.hu elérhetőségen keresztül írásbeli kérelem alapján.

A törléshez való jog

Az érintett a kezelt adatok törlését a palyazat@asz.hu elérhetőségeken keresztül kérheti írásban, az Info tv. 20. § b) iránti törléshez való kérelem alapján.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a palyazat@asz.hu elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az ÁSZ az adatok további kezelésének korlátozása céljából megjelölje (zárolja). A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha a kezelt adat pontosságát, helytállóságát kívánja tisztázni. Emellett szintén kezdeményezhető a zárolás, ha a kezelt adatok törlésének helye lenne, ám a törléssel az érintett jogos érdeke sérülne, vagy jogszabályban meghatározott eljárások lefolytatása céljából az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges. Ebben az esetben az ÁSZ a korlátozásra okot adó körülmény fennállásáig a személyes adatokat tovább tárolja, a körülmény megszűnését követően törli az adatokat.

A tiltakozáshoz való jog Ön a palyazat@asz.hu elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat a GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontján alapuló adatkezelés ellen, saját helyzetével kapcsolatos okokból. (Megjegyzés: jelen tájékoztató szerinti adatkezelésre az I.3. pont szerinti jogcím alkalmazandó, emiatt a tárgybeli adatkezelésre vonatkozóan a tiltakozáshoz való jog nem érvényesíthető.) Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

I.8. Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz

Jogellenes adatkezelés esetén Ön polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek)

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az Info tv.-t és/vagy GDPR-t.

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Telefax: +36 1 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

I.9. Az adatkezelés időtartama

Az érintett személyes adatait az ÁSZ a pályázati eljárás lezárásáig tárolja, ezt követően törli – függetlenül a pályázat eredményességétől. Az adattörlésről az érintett értesítést kap.

Az érintett számára lehetőség van arra, hogy hozzájárulás alapján az Adatkezelő a megadott személyes adatokat egy éves időtartamban (HR adatbázis) tárolja, ezen időtávon belül nyitott pozíció esetén felhasználja. Ehhez hozzájárulva a pályázati anyag beérkezésétől számított egy évet követően kerülnek törlésre az adatok, melyről a pályázó szintén értesítést kap. Az adatkezelő a HR adatbázisban tárolt adatok tekintetében is az adatkezelés teljes időtartama alatt biztosítja az érintett pályázó információs önrendelkezési jogát.

I.10. Adatbiztonsági intézkedések

Az ÁSZ gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Info tv. és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Pályázó tudomásul veszi, hogy az adatkezelő az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt bekövetkező adatátviteli kapcsolat hibájából, illetve annak működésképtelenségéből eredő kárért, hátrányért való felelősséget kizárja.

Pályázó tudomásul veszi, hogy az általa esetlegesen csatolt állományokat Adatkezelő vírusellenőrzésnek, és egyéb biztonsági szűrésnek veti alá.

II.      Nyilatkozatok

II.1. Adatkezelési nyilatkozat

Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, hozzájárulok ahhoz, hogy az önkéntesen megadott személyes adataimat az Állami Számvevőszék az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint a pályázati eljárásban kezelje. A megadott személyes adataim nyilvánosságra hozatalához, adattovábbításhoz nem járulok hozzá. Tudomásom van arról, hogy e hozzájárulásom bármikor visszavonható, a palyazat@asz.hu email címre elküldött levélben kérhetem személyes adataim módosítását, törlését vagy zárolását. Az adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve köteles eleget tenni.

II.2. Nyilatkozat A HR adatbázisban való adatkezeléshez (választható)

Hozzájárulásomat adom, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatokat egy éves időtartamban (HR adatbázis) tárolja, ezen időtávon belül nyitott pozíció esetén felhasználja. Ehhez hozzájárulva a pályázati anyag beérkezésétől számított egy évet követően kerülnek törlésre az adatok, melyről a pályázó szintén értesítést kap. A megadott személyes adataim nyilvánosságra hozatalához, adattovábbításhoz nem járulok hozzá.