INTOSAI

Az INTOSAI - a legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi szakmai szervezete - azon országok számvevőszékeit öleli fel, amelyek tagjai az Egyesült Nemzetek Szervezetének vagy az ENSZ valamely szakosított szervezetének. Az INTOSAI 1953-ban jött létre Havannában, és az eredetileg 34 intézmény közösségéből álló szervezet mára több mint 180 tagot számlál. A magyar legfőbb ellenőrző intézmény 1968 óta tagja az INTOSAI-nak. A szervezet legfőbb feladata a számvevőszékek együttműködésének fejlesztése és irányítása. Ezen intézmények fontos szerepet játszanak a kormányzatok elszámolásának és működésének ellenőrzésében, valamint elősegítik azok megbízható pénzügyi irányítását és elszámoltathatóságát.

Az INTOSAI 1977-ben fogadta el az ellenőrzés irányelveinek Limai Nyilatkozatát, amelyet a kormányzati ellenőrzés Magna Charta-jaként tartanak számon. E dokumentum szükséges kiegészítéseként 1998-ban egyhangúlag jóváhagyták a szervezet etikai kódexét, amely a napi ellenőri munka során követendő értékeket és elveket fogalmazza meg, valamint megerősíti az 1992-ben kiadott ellenőrzési standardok alkalmazását. 2007-ben a Limai Nyilatkozatban hangsúlyozott számvevőszéki függetlenség alapelveit megfogalmazó Mexikói Nyilatkozatot fogadták el. A 2010-ben megrendezett XX. INTOSAI Kongresszuson pedig jóváhagyták a Dél-Afrikai Nyilatkozatot, amely felhívja a számvevőszékek figyelmét a legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi standardjainak (ISSAIs) alkalmazására, népszerűsítésére, valamint az alkalmazásukkal kapcsolatos tapasztalatok megosztására.

Az állami ellenőrzés nemzetközileg elismert vezető szerveként az INTOSAI nemzetközi irányelveket is publikál az ellenőrzés különböző területeit érintően; az előbbiekhez kapcsolódó módszertani anyagokat dolgoz ki; továbbképzéseket szervez; és elősegíti a tagszervezetek közötti információcserét. Az INTOSAI öt hivatalos nyelven (arab, angol, francia, német és spanyol) dolgozik.

Az INTOSAI legfelsőbb döntéshozó szerve a háromévente ülésező Kongresszus, amelynek feladata elősegíteni a közpénzek felhasználása átláthatóságának javítását az egész világon a tapasztalatok számvevőszékek közötti cseréje, az aktuális kérdések megvitatása, valamint ajánlások elfogadása útján. Az Állami Számvevőszéket az a megtiszteltetés érte, hogy 2004-ben olyan jelentős esemény házigazdája lehetett, mint a XVIII. Kongresszus, ahol a szervezet átalakítását megalapozó 2005-2010-re szóló Stratégiai Tervet is jóváhagyták.

A Stratégiai Tervben rögzítették a szervezet küldetését, amely szerint az INTOSAI egy, a kölcsönös segítségnyújtás; tudás és tapasztalatok cseréjének ösztönzése; a számvevőszékek nemzetközi közösségben való képviselete; valamint a különböző tagszámvevőszékek folyamatos fejlődésének elősegítése érdekében létrehozott független, szakmai és nem politikai szervezet. Ehhez kapcsolódóan három célterületen (Elszámoltathatóság és szakmai standardok, Intézményi kapacitásfejlesztés, valamint Tudásmegosztás) fogalmaztak meg a jövőbeli tevékenységhez irányadó javaslatokat. A Stratégiai Terv negyedik célterülete egy gazdaságosan és hatékonyan, költségvetési határain belül működő, mintaként szolgáló nemzetközi szervezet létrehozása. A Stratégiai Terv végrehajtásának előmozdítása és koordinációja a Stratégiai Tervezési Igazgató felelősségi körébe tartozik.

A 2011-2016-ra szóló Stratégiai Terv nagymértékben az előző ötéves stratégia célrendszerét veszi át. Lényeges különbség azonban, hogy a jövőben a módszertan területén a hangsúlyt nem az ISSAI dokumentumok elkészítésére helyezik, hanem azok harmonizálására, aktualizálásukra és a számvevőszékek általi végrehajtásuk támogatására. A kapacitásfejlesztés területén (amely főleg a fejletlen országok számvevőszékeinek szakmai fejlesztését jelenti) az egyes fejlesztési projektek helyett inkább az egyes országokra, illetve országcsoportokra igyekeznek koncentrálni. Az INTOSAI-on belüli és az INTOSAI külső kommunikációjának javítása, valamint a számvevőszéki munka eredményességének, hozamának értékelése szintén stratégiai prioritás.

A Kongresszusok közötti időszakban az INTOSAI céljainak megvalósításához szükséges döntéseket a Kormányzótanács hozza meg. A Kormányzótanács jellemzően évente ülésezik. Feladata a folyamatosság biztosítása, valamint a szervezet működését garantáló intézkedések előkészítése. 2003. október 13-14-én az Állami Számvevőszék rendezte meg a Kormányzótanács 51. ülését. (Ez alkalommal egy különleges eseményt, az INTOSAI megalakulásának 50. évfordulóját is megünnepelték a rendezvény résztvevői.) A XVIII. Kongresszust követően az INTOSAI Stratégiai Tervének megvalósításával kapcsolatban rendkívüli kormányzótanácsi ülést tartottak, amelynek ismét az ÁSZ adott otthont. Az Állami Számvevőszék 2001 óta tagja a Kormányzótanácsnak. Továbbá, az ÁSZ elnöke töltötte be 2004-től a Kormányzótanács elnöki tisztét a 2007-ben megrendezett mexikói INTOSAI Kongresszusig.

A Főtitkárság látja el a szervezet adminisztratív teendőit, kezeli a költségvetését, segíti a Kormányzótanács és a Kongresszusok munkáját, valamint a tagok közti kommunikációt, szemináriumokat szervez, és szakmai tanulmányokat készít. A szervezet Főtitkára az osztrák számvevőszék elnöke.

Az INTOSAI IT Ellenőrzési Bizottságát vezető indiai számvevőszék fejlesztette ki és vezette be az INTOSAI tagok közötti online együttműködést lehetővé tevő eszközt (On-Line Collaboration Tool), amely megkönnyíti a kormányzótanácsi ülések és a Kongresszusok közötti időszakban a szakmai konzultációt és a döntéshozatalt.

Az INTOSAI céljainak megvalósítását hét regionális munkacsoport segíti, így a tagoknak lehetőségük nyílik arra, hogy az egyes régiók jellemző problémáira összpontosítsanak. Ezek a regionális munkacsoportok az OLACEFS, az AFROSAI, az ARABOSAI, az ASOSAI, a PASAI, a CAROSAI és az EUROSAI.

A szakmai munka jelentős része az INTOSAI bizottságaiban és munkacsoportjaiban folyik, amelyek szakmai standardok, útmutatók, módszertanok, bibliográfiák és egyéb anyagok kidolgozásával és kiadásával járulnak hozzá az ellenőrzési szakma fejlesztéséhez. Az INTOSAI Stratégiai Terve nyomán a bizottságokat és munkacsoportokat új szervezeti keretberendezték. Az ÁSZ több bizottságban és munkacsoportban aktív szerepet vállal.

Az ÁSZ részt vesz a dán számvevőszék által vezetett Szakmai Standardok Bizottság munkájában, amelynek célja az erős, független és több tudományterületet átfogó számvevőszékek támogatása, valamint megfelelő és hatékony szakmai standardok kidolgozása és elfogadása. A Bizottságon belül az ÁSZ tevékeny tagja a Belső Kontroll Standardok Albizottságnak (korábban Belső Kontroll Standardok Bizottság). Az Albizottság munkája során a belső kontrollokkal kapcsolatos kérdésekre, a közszféra gazdálkodásának erősítésére és jobb elszámoltathatóságára összpontosít. A bizottság tevékenysége középpontjában a közszféra belső kontroll standardjaira vonatkozó irányelvek alkalmazásának népszerűsítése, a témában már elkészített kézikönyv kiegészítése és korszerűsítése állnak. 1993 és 2001 között az Állami Számvevőszék vezette a bizottságot. Az Albizottság elnöki posztját jelenleg a lengyel számvevőszék tölti be. Az Albizottságon belül a belső kontroll standardokról készült útmutatók korszerűsítésének irányítására felállított munkacsoport (Task Force) tevékenységében részt vettünk.

Az ÁSZ egy munkatársa szakértőként dolgozik a Szakmai Standard Bizottság Pénzügyi Ellenőrzési Irányelvek Albizottságához kapcsolódó referenciapanelben. Az Albizottság feladata a közszféra pénzügyi beszámolóinak ellenőrzéséhez világszerte elfogadott, magas színvonalú irányelvek kidolgozása; a nemzetközi könyvvizsgálati standardok (ISA) kiegészítése a közszektor sajátosságaival; valamint a nemzetközi könyvvizsgálati standardokat meghaladó útmutatás a közszféra ellenőrzésére vonatkozóan.

Intézményünk ugyancsak csatlakozott a marokkói számvevőszék elnöklete alatt álló Kapacitásfejlesztési Bizottsághoz, amelynek feladata a számvevőszékek szakmai képességeinek és kapacitásának fejlesztése képzéseken, szakmai segítségnyújtáson és egyéb fejlesztési tevékenységen keresztül. A Bizottságon belül a 3. Albizottságnak ("Legjobb gyakorlat elősegítése és a minőség biztosítása független külső szakértői értékeléseken - peer review - keresztül") vagyunk tagjai.

Az ÁSZ tagja volt az Egyesült Királyság számvevőszéke által vezetett Privatizációs Munkacsoportnak is, amely a 2010. novemberi, XX. INTOSAI Kongresszuson fejezte be tevékenységét. A Munkacsoport céljai a következők voltak: a privatizáció ellenőrzése során felmerülő problémák azonosítása és vizsgálata; e problémák megoldására vonatkozó tapasztalatok cseréjének elősegítése a munkacsoport tagjai között, figyelembe véve az INTOSAI régióinak kapcsolódó munkáját; valamint a tárgyhoz tartózó információk eljuttatása az INTOSAI tagjaihoz. A Munkacsoport nyolcadik alkalommal megrendezett éves ülésének (2001. június 11-13.) helyszíne Magyarország volt.

Intézményünk aktívan vett részt a dán számvevőszék által vezetett Nemzetközi Szervezetek Ellenőrzésével foglalkozó Munkacsoport tevékenységében. A munkacsoport feladata volt azon nemzetközi intézmények azonosításának koordinációja, amelyek külső ellenőre számvevőszék lehet, és amelynek ellenőrzési gyakorlatát a legjobb ellenőrzési gyakorlatnak megfelelően fejleszteni szükséges; az érintett számvevőszékekkel való együttműködés az illetékes nemzetközi intézményekre és hatóságokra vonatkozóan jóváhagyott elvek népszerűsítésében; valamint a külső ellenőrként dolgozó számvevőszékek támogatása és az érdekelt számvevőszékek segítése az ellenőrzési feladatra való felkészülésben.

Az INTOSAI Fejlesztési Kezdeményezése (IDI) 1986 óta az INTOSAI képzési ágazata. Az IDI célja, hogy támogassa az INTOSAI tagok ellenőrzési kapacitása növelését. Tevékenységei közé tartoznak a hosszú távú regionális képzési programok (LTRTP - Long Term Regional Training Program), a regionális kiegészítő és partnerségi programok, valamint az IDI szemináriumok és képzések a kormányzati ellenőrzés kulcsfontosságú területein. Az ÁSZ három munkatársa vett részt az IDI azon képzésein, amelyeket a közép- és kelet európai országok számvevőszékei számára szerveztek azzal a céllal, hogy az átfogó és egyre gyakrabban felmerülő ellenőrzési témákban elengedhetetlen és állandóan bővülő tudással és képességgel meghatározott számú ellenőrzési szakembert oktatókká képezzenek.

Az ÁSZ részt vesz a Nemzeti Teljesítménymutatók Munkacsoport tevékenységében is, amelynek létrehozásáról az INTOSAI 2007. évi Kongresszusán határozott. A munkacsoport első ülését 2008 májusában Moszkvában tartotta. Célja, hogy támogassa a számvevőszékek nemzeti források felhasználása hatékonyságának és eredményességének értékelésében betöltött szerepét, valamint hogy erősítse az INTOSAI hitelességét a nemzetközi színtéren a nemzeti teljesítménymutatók kidolgozásával és ellenőrzésével kapcsolatban. A munkacsoport 2009-es pekingi ülésén elfogadták a tudásalapú gazdaság és társadalom folyamatait leíró indikátor-rendszer tanulmányozását kitűző pilot-projektre vonatkozó magyar javaslatot. Az ÁSZ a pilot projekt keretében végzett tevékenységéről a 2010. áprilisi kazahsztáni ülésen számolt be.

Az ÁSZ tagja az Egyesült Államok legfőbb ellenőrző intézménye által vezetett Globális Pénzügyi Válság Munkacsoportnak is, amelynek létrehozásáról a 2008-as INTOSAI Kormányzótanács ülésen döntöttek. A munkacsoport célja, hogy növelje a számvevőszékek válsággal kapcsolatos pénzügyi és gazdasági kérdésekre vonatkozó tudásbázisát és fokozza a számvevőszékek közötti tudáscserét. Ily módon, információ és tapasztalatok forrásaként, segíti a kormányokat és a világközösséget a válságra adott válaszok kialakításában.