Tanulmány

Az uniós források felhasználásának értékelése kistérségekben


Lambertné Katona Mónika

PhD-hallgató, doktorjelölt, egyetemi adjunktus, Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar, Zalaegerszeg

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2012/4 (p. 485-505.)


Összefoglaló: A publikáció Magyarország uniós csatlakozását követő időszakra vonatkozóan két idősávban vizsgálja az uniós társfinanszírozással – statisztikai kistérségi szinten – megvalósult projektek szerkezetét és pályázói szintű gyakorlatát. Empirikus elemzésem szekunder és primer kutatásból áll. Az alkalmazott módszertan középpontjában a kistérségek és projektgazdák projektfejlesztési és uniós forrásbevonási tevékenységének komplex elemzése áll. Szekunder kutatásom keretében rendszereztem és statisztikai módszerekkel elemeztem Zala megye statisztikai kistérségeinek támogatott projektjeit. A primer vizsgálat keretében mélyinterjú módszerével feltártam a kistérségi szintű stratégai alkotás elveit, fókuszálva a pályázati forrásbevonási tevékenység gyakorlatára. Reprezentatív mintavételi eljárás eredményeként feltérképeztem a nyertes pályázatok forrásbevonási és projekttervezési gyakorlatát. Kutatási eredményeim:
1. Zala megye gazdasági potenciáljához mérten magasabb összegű támogatásban részesült.
2. A vizsgált statisztikai kistérségekben lokális pályázati sikeresség tapasztalható. A pályázati források értéke és a települések mérete között igen szoros kapcsolat tapasztalható.
3. A megvalósuló projektek illeszkednek a kistérségek társadalmi-gazdasági jellemzőihez.
4. A gazdasági szereplők szintjén a projekttervezési módszerek ismerete, alkalmazása alacsony szintű.
Összességében megállapítható, hogy a megyében az uniós forrásból megvalósult fejlesztések elősegítették a gazdasági fejlődést, az életminőség javulását, a társadalmi problémák kezelését.

Kulcsszavak: kistérség, projekt, pályázat, mintavételes kutatás, helyzetértékelés

Journal of Economic Literature (JEL) kód: R58,O22, G38, C83, C43


 Töltse le a teljes cikket! (pdf)