ÁSZ

HU | EN

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Az ÁSZ-szal kapcsolatos kérdések

Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Fővárosi telephelyek és ellenőrzési irodák elérhetőségei 
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54
Központi telefonszám: +36-1-484-9100
Központi e-mail: szamvevoszek@asz.hu

Az Állami Számvevőszék törvényi felhatalmazás alapján működik, jogállását és hatáskörét Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény), valamint az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ törvény) határozza meg. Az Állami Számvevőszék általános hatáskörrel végzi a közpénzekkel és az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzését.

Az ÁSZ látja el az államháztartás külső ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. Az állami szervek között sajátos szerepe és feladatköre van, nem bíróság és nem hatóság, így ítéletet, illetve kötelező érvényű határozatot nem hoz.

Az Alaptörvény alapján fő feladatai:

1. a központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

2. az államháztartás gazdálkodásának ellenőrzése

3. az államháztartásból származó források felhasználásának ellenőrzése

4. a nemzeti vagyon kezelésének ellenőrzése.

Feladatait az Alaptörvényben meghatározott elvek mentén az ÁSZ törvény és egyéb törvények előírásai alapján végzi.

Az Állami Számvevőszék az ÁSZ törvény 3.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – törvényben meghatározott feladatkörében – köteles ellenőrzést lefolytatni az Országgyűlés döntése alapján, valamint ellenőrzést végezhet a Kormány felkérésére. Az Állami Számvevőszék feladatait az ÁSZ törvény 5. §-a tartalmazza részletesen.

Az Állami Számvevőszék a tevékenységét az ÁSZ elnöke által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi. Az ellenőrzési tervet az ÁSZ a honlapján közzéteszi.

Az ellenőrzési tervről és annak módosításáról az Állami Számvevőszék elnöke tájékoztatja az Országgyűlést.

Az ÁSZ törvény 28. § (1) bekezdése alapján az ellenőrzött, illetve törvény alapján ellenőrizhető szervezet és annak munkavállalója közreműködésre köteles. Ennek keretében köteles az ÁSZ törvény:
– 28. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatásra (az ÁSZ adatszolgáltatást kérő levelében meghatározott módon és időben),
– 28. § (2a) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívásban foglalt adatszolgáltatásra,
– 28. § (3) bekezdése szerint helyszíni ellenőrzés során a számvevő részére a szervezet helyiségeibe való belépést, valamint a papír alapú és informatikai eszközökkel kezelt adatnyilvántartó rendszerekbe való betekintést biztosítani, az azokról való másolat – és kivonatkészítést lehetővé tenni, valamint a kért felvilágosítást, illetve tájékoztatást megadni,
– 31. §-a szerint az Állami Számvevőszék elnökének figyelemfelhívó levelében foglaltakat tizenöt napon belül – testületi szerv a soron következő ülésén – köteles elbírálni, a megfelelő intézkedést megtenni és erről az Állami Számvevőszék elnökét értesíteni.
– 33. § (1) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék ellenőrzési megállapításait tartalmazó jelentésében foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani, és azt a jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül az Állami Számvevőszék részére megküldeni.

Az ÁSZ adatbetekintéssel, adatkezeléssel és adatok célhoz kötött felhasználásával kapcsolatos szabályokat az ÁSZ törvény 27. §-a határozza meg.

Az ÁSZ törvény 28. § (7) bekezdése alapján az ÁSZ az ellenőrzéseinek megtervezése, előkészítése, illetve lefolytatása érdekében az ÁSZ törvény 27. §-ában foglaltak figyelembevételével közvetlen adathozzáférésre és adatfelhasználásra jogosult az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat (közadatokat) tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartásokhoz, adatbázisokhoz. A közadatokat tartalmazó nyilvántartást, adatbázist vezető közfeladatot ellátó szerv (adathozzáférésre felhívott szervezet) az ÁSZ felhívását követően köteles a felhívás szerinti közvetlen adathozzáférést díjmentesen biztosítani. Amennyiben a közvetlen adathozzáférés biztosítása közérdekből egyébként nem nyilvános személyes adatokhoz, vagy egyéb, törvény által védett titkot tartalmazó adatokhoz való adathozzáférést is eredményezne, az ÁSZ az adathozzáférés biztosítása érdekében az adathozzáférésre felhívott szervezettel és egyéb szervezetekkel adathozzáférési megállapodást köthet, amelyben a felek az ÁSZ törvény 27. §-ában foglalt követelményektől való eltérés nélkül rendelkeznek az adatvédelmi követelmények biztosításának részletes szabályairól, az adathozzáférés feltételeiről. Az adathozzáférési megállapodást a felek a honlapjukon nyilvánosságra hozzák.

Az Állami Számvevőszék elnöke az ÁSZ törvény. 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ÁSZ Szervezeti és Működési Szabályzatában állapítja meg az ÁSZ szervezetére és feladatai ellátásának belső rendjére, illetve módjára vonatkozó szabályokat: http://www.asz.hu/szabalyzatok/.

Az ÁSZ a honlapján teszi közzé ellenőrzés-szakmai szabályait, ellenőrzési módszertanát, valamint az ellenőrzésekhez kapcsolódó nemzetközi sztenderdeket.
A honlapon megtalálható dokumentumokból megismerhetők az ÁSZ ellenőrzései során alkalmazott általános elvek és módszerek, melyek a minőségirányított működést biztosítják.

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény.

Közérdekű bejelentéssel és panasszal bárki fordulhat az ÁSZ-hoz, aki olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja, valamint akinek egyéni jogát vagy érdekét sérelem érte, és a panasza elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A közérdekű bejelentést és a panaszt az ÁSZ érdemben kivizsgálja, amennyiben az ÁSZ a közérdekű bejelentéssel és panasszal összefüggő tárgykörben az eljárásra jogosult szerv.

Ha az ÁSZ a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervnek minősül.

Postai úton az ÁSZ levelezési címére: 1364. Budapest  Pf. 54.;

Elektronikus módon a szamvevoszek@asz.hu e-mail címre vagy az ÁSZ hivatali kapu azonosítójára (KRID azonosító: 103305376) ügyfélkapu/cégkapu/hivatali kapu igénybe vételével megküldve;

Az ÁSZ honlapján elérhető űrlap kitöltésével (elektronikus elérhetősége: http://www.asz.hu/kozerdeku-bejelentes/ );

Telefonon a +36-1-484-9100 központi telefonszámon;

Személyesen az ÁSZ 1052 Bp., Apáczai Csere János utca 10. szám alatti székházában vagy bármely vármegyeszékhelyen található ellenőrzési irodájában.

Az ÁSZ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásrendjéről az itt elérhető tájékoztató anyagokból tájékozódhat.

Az ÁSZ adatszolgáltatást kérő levelében leírtak szerint a levélben szereplő kapcsolattartási e-mail címre meg kell küldeni az ellenőrzött szervezet részéről adatszolgáltatásra jogosultak nevét, e-mail címét és telefonszámát.

Egy azonosítóval egyszerre csak egy személy tölthet dokumentumokat az Elektronikus Adatbekérési Rendszerbe (ABR). Amennyiben többen végzik a feltöltést, akkor célszerű minden feltöltéssel érintett személy e-mail címét megküldeni az ÁSZ adatszolgáltatást kérő levelében szereplő kapcsolattartási e-mail címre annak érdekében, hogy felhasználóként rögzítésre kerülhessenek a rendszerben.

Egy e-mail címhez tartozó felhasználónévvel az ellenőrzött szervezet részéről egyszerre csak egy személy tud bejelentkezni az Elektronikus Adatbekérési Rendszerbe (ABR). Ha az adatok mennyisége, vagy területi megoszlása indokolja, akkor célszerű több e-mail címet megadni az ÁSZ részére, így több felhasználó tud az ABR felületre egy időben dokumentumokat feltölteni.

Az Elektronikus Adatbekérési Rendszer (ABR) az e-mail cím alapján azonosít, így, ha több felhasználóhoz is ugyanazt az e-mail címet adják meg, az csak egy belépési lehetőséget biztosít.

Az Elektronikus Adatbekérési Rendszer (ABR) a következő böngészőkre lett optimalizálva: Google Chrome, Microsoft Edge és Mozilla Firefox.
Az Elektronikus Adatbekérési Rendszerbe (ABR) történő belépéshez 3 adat ismerete szükséges:
1. Az ÁSZ adatszolgáltatást kérő levelének Útmutató az Elektronikus Adatbekérési Rendszer használatához című mellékletében megadott ideiglenes jelszó (majd az első belépést követően az ellenőrzött szervezet által módosított jelszó).
2. Az ellenőrzött szervezet által megadott e-mail címre az ÁSZ által megküldött egyedi azonosító.
3. A fenti két adat ABR-be történő beírását követően a rendszer minden alkalommal megerősítő kódot generál, melyet megküld az ellenőrzött szervezet által megadott e-mail címre.
Ellenőrizni kell az alábbiakat:
1. az ÁSZ adatszolgáltatást kérő levelében megadott ÁSZ kapcsolattartási e-mail címére valóban elküldésre került a kapcsolattartási e-mail cím;
2. a megadott e-mail címben nem történt-e elírás;
3. az azonosítót tartalmazó levél nem került blokkolásra vagy a levélszemét mappába;
4. minden más levél megérkezik-e (azaz a levelezőrendszer működik-e).
 
Ha a fentiek alapján megállapítható, hogy a megfelelő adatközlés ellenére nem érkezett meg az azonosító és az e-mail cím megadásától számított 24 óra eltelt, akkor az ÁSZ adatszolgáltatást kérő levelében szereplő telefonszámon kell segítséget kérni.

Háromszori próbálkozás után az Elektronikus Adatbekérési Rendszer (ABR) letiltja a felhasználót. Ebben az esetben az adatszolgáltatásra felhívó levélben szereplő kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben van lehetőség segítség kérésére.

Az Elfelejtett jelszó gomb megnyomására az Elektronikus Adatbekérési Rendszer (ABR) e-mailben küldi meg az új jelszót az azonosítóhoz tartozó e-mail címre, melyet belépést követően azonnal módosítani kell.

Az Elektronikus Adatbekérési Rendszerbe (ABR) történő belépéshez ÁSZ adatszolgáltatást kérő levelében szereplő telefonszámon kell kérni új jelszó beállítását.

A megerősítő kódot az Elektronikus Adatbekérési Rendszerbe (ABR) történő belépéskor generálja a rendszer és küldi meg a felhasználóhoz tartozó e-mail címre. Ennek a kódnak az e-mailből a rendszerbe történő pontos – előtte/ utána lévő szóközök nélküli – átmásolása szükséges a belépéshez. Egy megerősítő kóddal egyszeri belépés lehetséges.

Ellenőrizni kell az alábbiakat:

1.    a felhasználói e-mail fiók megfelelően működik;

2.    az azonosítóhoz rendelt e-mail címen történik a megerősítő kódot tartalmazó levél keresése;

3.    az azonosítóhoz rendelt e-mail fiók nem került blokkolásra vagy a levélszemét mappába.

Ha a fentiek alapján megállapítható, hogy a megerősítő kód nem érkezik meg, akkor az adatszolgáltatásra felhívó levélen szereplő telefonszámon kell segítséget kérni.

Ellenőrizni kell az alábbiakat:
1./ Az azonosítást követően küldött (utolsó) megerősítő kód került beírásra, mivel a rendszer minden belépési kísérlet során generálja a megerősítő kódot ezáltal az mindig változik.
2./ A megerősítő kód pontosan került átmásolásra (betűtévesztést, felesleges szóközt nem tartalmaz). Célszerű a megerősítő kódot a levélből kimásolva beilleszteni a Megerősítő kód mezőbe, ügyelve arra, hogy sem a kód előtt, sem a kód után lévő szóközt ne tartalmazza a másolás.
A jelszónak három követelménynek kell megfelelnie:
1. tartalmazzon vegyesen számokat, kis és nagy betűket és különleges karaktereket (pl. %,*, &, #, stb.);
2. hossza legyen minimum 10 karakter;
3. ne legyen lejárt (maximum 90 napig érvényes).
Az internetes böngészőbe beírva az ÁSZ Elektronikus Adatbekérési Rendszerének (ABR) elérhetősége: https://abr.asz.hu/.

Az ÁSZ Elektronikus Adatbekérési Rendszerébe (ABR) a belépés az ellenőrzött szervezet által megadott e-mail címre az ÁSZ által megküldött belépési azonosító megérkezése után lehetséges.

A dokumentumok feltöltését az ÁSZ adatszolgáltatást kérő levelében jelzett adatszolgáltatási időpont első napjától lehet megkezdeni.

Megszakítás