EUROSAI

Az Európai Számvevőszékek Szervezetét (EUROSAI) - amely a Számvevőszékek Nemzetközi Szervezetének (INTOSAI) európai regionális szervezete - 1990-ben hozták létre Madridban. A szervezet jelenleg az európai kontinens 50 legfőbb ellenőrző intézményét tömöríti. Az Állami Számvevőszék egyike volt az alapító tagoknak, és azóta is aktív szerepet vállal a szervezet tevékenységében.

Alapszabályzata 1. pontjában megfogalmazottak szerint a szervezet elsődleges célja, hogy elősegítse a számvevőszékek közötti szakmai együttműködést, a dokumentumok és információ cseréjét, illetve a külső ellenőrzés tanulmányozását, ösztönözze egyetemi tanszékek felállítását ebben a szakmában, és biztosítsa a külső ellenőrzés területén alkalmazott terminológia egységesítését.

Az EUROSAI tevékenységét állandó szervein (Kongresszus, Kormányzótanács és Főtitkárság) keresztül végzi. Az EUROSAI legfőbb szerve a háromévenként ülésező Kongresszus, amelyen a szervezet minden tagja részt vesz. A Kongresszus minden alkalommal előre kiválasztott szakmai témákat dolgoz fel. A VII. EUROSAI Kongresszus (2008. június 2-5., Krakkó) egyik témájának ("Az ellenőrzés minőségirányítási rendszerének létrehozása a számvevőszéken belül") levezetésére a házigazda lengyel számvevőszék elnöke az ÁSZ elnökét kérte fel. Az Állami Számvevőszék munkatársai mellett a téma kidolgozásában részt vettek az ún. segítő számvevőszékek, a dán, a máltai, és az orosz legfőbb ellenőrző intézmény, illetve az Európai Számvevőszék képviselői is. A Kongresszust követően a téma kidolgozásában résztvevő számvevőszékek a lengyel számvevőszékkel kiegészülve mandátumot kaptak egy, a minőségirányítási jó gyakorlatokat bemutató útmutató kidolgozására. A munkacsoport 2010-ben teljesítette mandátumát, és az útmutatót az EUROSAI Kormányzótanács 2010. novemberi ülésén jóváhagyta.

A Kormányzótanács nyolc tagból és megfigyelőkből áll. A Kormányzótanács évente legalább egyszer ülésezik. Feladatai közé tartozik az EUROSAI működésével kapcsolatos döntések meghozatala a Kongresszus által lefektetett irányelvek alapján.

A Spanyol Számvevőszék látja el a főtitkári feladatokat és így a Főtitkárság székhelyéül is szolgál. A Főtitkárság előkészíti a Kormányzótanács üléseit, összeállítja és ellenőrzi a költségvetést, valamint végrehajtja a Kormányzótanács és a Kongresszus döntéseit.

A norvég számvevőszék által koordinált Környezetvédelmi Ellenőrzési Munkacsoport célja, hogy támogassa az európai számvevőszékek részvételét a nemzetközi környezetvédelmi ellenőrzésekben, szemináriumok és konzultációk szervezésén keresztül előmozdítsa a tapasztalatcserét e területen, továbbá párhuzamos és közös ellenőrzéseket végezzen meghatározott környezetvédelmi kérdésekben. Az ÁSZ 2002. novembere óta teljes jogú és aktív tagja a Munkacsoportnak.

A svájci vezetésű Informatikai Munkacsoport a legfőbb ellenőrző intézmények közötti szakmai tapasztalatok és ismeretek cseréjét, valamint a közös projektek végrehajtásának előmozdítását kívánja megvalósítani az informatika területén. Intézményünk 2002 májusa óta vesz részt a munkacsoport tevékenységében.

A Képzési Bizottság felállításának legfontosabb céljai a következők voltak: az EUROSAI honlapon belül továbbképzéssel kapcsolatos oldalak kialakítása, képzések, tanfolyamok vagy szemináriumok előkészítése és megszervezése az EUROSAI égisze alatt, hatékony kapcsolat kiépítése egyéb képzéssel foglalkozó intézményekkel, úgymint az IDI (INTOSAI Fejlesztési Kezdeményezése) és az INTOSAI regionális szervezetei, és végül a Kormányzótanács számára évente egyszer jelentés készítése a szervezet tevékenységéről. Az ÁSZ a Képzési Bizottság tevékenységében 2000-2006 között megfigyelőként vett részt. A 2006. évi Reykjavikban megrendezett kormányzótanácsi ülést követően az ÁSZ a bizottság teljes jogú tagjává vált.

A Képzési Bizottság minden évben egy átfogó továbbképzési programot dolgoz ki és hajt végre. 2002 szeptemberében az Egyesült Királyság számvevőszékével (NAO) közösen az ÁSZ rendezte Budapesten a teljesítményellenőrzéshez kapcsolódó képzési programot. 2007 márciusában ismét intézményünk adott otthont a "Minőség az ellenőrzésben" című szemináriumnak, amelyen a kelet-európai, a FÁK és a balkáni térség országai számvevőszékeinek illetékes munkatársai vettek részt.

A VI. EUROSAI kongresszus (2005. május 30. - június 2., Bonn) záródokumentumában a résztvevők egy közös ellenőrzés végrehajtásáról határoztak az adótámogatások témájában. A résztvevő számvevőszékek ellenőrzési tervének koordinálására és a közös ellenőrzés általános koncepciójának kialakítására felállítottak egy munkacsoportot, amelyen belül 3 almunkacsoportban folyik a munka. A magyar számvevőszék vezeti a társasági adóhoz kapcsolódó adókedvezményekkel foglalkozó almunkacsoportot, amely a kis- és középvállalkozások részére nyújtott, társasági adóhoz kapcsolódó adókedvezmények hatékonyságának és eredményességének értékelését végzi.

Az IDI és az EUROSAI közötti együttműködés keretében az ÁSZ részt vesz a 2000-ben indult "Hosszú Távú Regionális Képzési Programban" (LTRTP - Long Term Regional Training Program), amelyet a közép- és kelet európai országok számvevőszékei számára hoztak létre azzal a céllal, hogy az átfogó és egyre gyakrabban felmerülő ellenőrzési témákban elengedhetetlen és állandóan bővülő tudással és képességgel meghatározott számú ellenőrzési szakembert oktatókká képezzenek. Ezek az oktatók majd más számvevőszékeknél továbbképzéseket szervezhetnek az ellenőrzési szakemberek számára.

Az EUROSAI 2008 júniusában, Krakkóban megtartott VII. Kongresszusán határozott a "Katasztrófák megelőzésére és következményei felszámolására elkülönített pénzeszközök vizsgálatával" foglalkozó Munkacsoport felállításáról. A munkacsoport célja, hogy koordinálja és összefogja az európai számvevőszékek azon törekvéseit, amelyek a katasztrófák tudatos kezelésének javítására irányulnak, valamint segítse a kormányokat a katasztrófák megelőzése és következményeik felszámolása eredményes és hatékony eszközeinek kialakításában. Az ÁSZ a Munkacsoport megalakulása óta tevékenyen részt vesz annak munkájában.

Az első EUROSAI-OLACEFS konferenciát 2000-ben, Madridban tartották, azóta rendszeres időközönként rendezik meg felváltva európai, illetve latin-amerikai számvevőszékek. A rendezvények célja, hogy fórumot biztosítsanak az ellenőrzési tapasztalatok és módszerek cseréjére, valamint erősítsék az alapvetően bírósági és a túlnyomórészt "hivatali" modellben működő amerikai, illetve európai szervezetek közötti együttműködést. Az V. EUROSAI-OLACEFS Konferencia (2007. május 9-12., Lisszabon) alkalmával az ÁSZ elnöke látta el a konferencia témáinak összefoglalásával és az ajánlások megfogalmazásával foglalkozó munkaülés levezető elnöki szerepét.

Az INTOSAI európai és arab regionális munkacsoportjai (EUROSAI-ARABOSAI) közötti együttműködés az INTOSAI budapesti XVIII. Kongresszusához kapcsolódó két- és többoldalú tárgyalásokon tett magyar javaslatok alapján indult meg. Az EUROSAI VI. Kongresszusa határozott az ARABOSAI-jal való szorosabb együttműködésről, amelynek keretében az energiatartalékok megőrzésére irányuló intézkedések ellenőrzésére, az ellenőrzési módszertanok fejlesztésére, valamint a képzésre és szakmai fejlődésre fektetik a hangsúlyt.