ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Új területeket értékel az ÁSZ 2021 első félévében

Fertőző betegségek elleni lakossági védettség, a digitális állam fejlődése, kutatás-fejlesztési források felhasználása, a helyi önkormányzatok adóztatási tevékenysége – többek között ezeket a témákat is értékeli az Állami Számvevőszék 2021 első félévében. Az ÁSZ megkezdi a 2020-as zárszámadás ellenőrzését, illetve véleményezi a 2022-es költségvetést. Folytatódik az önkormányzatok monitoring típusú értékelése. Az ÁSZ minden településre eljut, 3197 önkormányzat és 1284 önkormányzati hivatal korrupció elleni védettségét értékeli. Módszertani és digitális fejlesztéseinek köszönhetően az ÁSZ jelentősen növeli az ellenőrzött szervezetek számát, kiterjeszti hatását a teljes közpénzügyi rendszerre. A 2021. első félévi ellenőrzési tervét az ÁSZ a mai napon benyújtotta az Országgyűlésnek.

Az Állami Számvevőszék küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, és hozzájáruljon a „jól irányított állam” működéséhez. Ennek megfelelően az ÁSZ stratégiai célja, hogy az ellenőrzési tevékenységének hasznosulása tetten érhető legyen a társadalmi bizalom erősítésében, a közgondolkodás fejlesztésében, az ellenőrzött szervezetek javulásában, a törvényhozási tevékenység támogatásában, továbbá a legfontosabb társadalmi-gazdasági kérdésekre adott válaszokban.

Új témák 2021-ben

Az ÁSZ 2021 első félévében több olyan ellenőrzést tervez, amely témákat korábban még nem értékelte. Ennek keretében kerül sor a digitális állam fejlődése érdekében tett intézkedések ellenőrzésére. Ez arra irányul, hogy a digitális versenyképesség növelését célzó stratégiai célkitűzések megvalósulása milyen irányban haladt, a célkitűzésekhez rendelt eszközök megfelelőek voltak-e. A kutatás-fejlesztésre és innovációra biztosított források felhasználása eredményességének ellenőrzése keretében az ÁSZ szakértői azt értékelik, hogy a kutatás-fejlesztés, innováció keretében tervezett és végrehajtott intézkedések hozzájárultak-e a kutatás-fejlesztés, innováció stratégiai céljainak eléréséhez, valamint a nemzeti jövedelemhez.  

Az ÁSZ törvényben rögzített feladata az állami adóhatóság és a helyi önkormányzatok adóztatási tevékenységének ellenőrzése. E feladatkörében 2021 első félévében ellenőrzi az önkormányzatok helyi iparűzési adóval kapcsolatos tevékenységét, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kisvállalkozások tételes adójával és a kisvállalati adóval kapcsolatos tevékenységét. Sor kerül továbbá a szerzői jog rendszerének ellenőrzésére. Az ellenőrök ellenőreként értékeli az ÁSZ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogkezelőkkel kapcsolatos feladatellátását és felügyeleti tevékenységét, továbbá a jogkezelők elszámoltathatóságát és átláthatóságát.

Folytatódó ellenőrzések 2021 első félévében

2021 első félévében folytatódik a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzése, ami az MNB alapfeladatai közé nem tartozó tevékenységeire, gazdálkodására, illetve a központi költségvetéssel összefüggő elszámolások szabályszerűségének értékelésére terjed ki. A Szanálási Alap pénzügyi-számviteli ellenőrzésének folytatásával az ÁSZ hozzájárul a pénzügyi szektorban az intézményi válságkezelésre létrehozott pénzügyi stabilitási védőháló ezen elemének további erősítéséhez. Az ellenőrzés során az ÁSZ értékeli, hogy az alap gazdálkodása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak, a belső szabályozásoknak, illetve számviteli rendszere biztosította-e a beszámoló szabályszerű elkészítését.

Magyarország energiahatékonysági és energia-megtakarítási céljainak elérése érdekében kiemelten fontos a lakosság aktivizálása és érdekeltté tétele az egyéni fogyasztás mennyiségének csökkentésében. A magyar energiapolitika kiemelt prioritásként kezeli az energiahatékonyság elősegítését. Az ÁSZ 2021 első félévében folytatja a környezettudatos tervezésre és az energiafogyasztási címkézésre vonatkozó intézkedések értékelését. A hulladékgazdálkodás ellenőrzésének folytatásával az ÁSZ arra keresi a választ, hogy a hulladékgazdálkodás szabályozási és szervezeti rendszerének kialakítása és működtetése biztosítja-e a közfeladat megfelelő és eredményes ellátását.

Kiemelt jelentőségű az ÁSZ ellenőrzési tervében az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése. Az államháztartás körébe tartozó vagyon kezelésének, a vagyonnal való gazdálkodásnak az ellenőrzését az ÁSZ törvényi előírés alapján, évente elvégzi.

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. A járványok megelőzésének egyik legfontosabb eszköze a védőoltások rendszere, különös tekintettel az elmúlt években tapasztalt intenzív népességmozgásra és a klímaváltozás hatásaira. Az ÁSZ folytatja annak értékelését, hogy a fertőző betegségekkel szembeni lakossági védettség megfelelő szintű-e, a kialakított rendszerek biztosították-e az előforduló betegségek megelőzését.

2021 első félévében is tovább folytatódnak az utóellenőrzések, melyek célja – a számvevőszéki ellenőrzési megállapítások hasznosulása céljából – az ellenőrzött szervezet által elkészített intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése. Az utóellenőrzésekkel nyomon követhető, hogy a közpénzekkel és a közvagyonnal történő gazdálkodás során feltárt hibák, hiányosságok megszüntetése megtörtént-e, ezzel csökkent-e egy-egy szervezet szabálytalan működésének kockázata, illetve összességében javult-e a közpénzügyi helyzet.

Továbbra is fókuszban a központi költségvetés

2021 első félévében kiemelt feladatként megkezdődik Magyarország 2020. évi központi költségvetése végrehajtásáról készített zárszámadás ellenőrzése. A feladat eredményes és hatékony megvalósítása érdekében az ÁSZ az ellenőrzést az államháztartás teljes gazdálkodásának lefedésére alkalmas, statisztikai módszerekkel támogatott módszertanon alapuló ellenőrzési modell szerint végzi. Az ÁSZ – szintén törvényi előírás alapján – elvégzi a 2022-es központi költségvetés véleményezését.

Folytatódik a pártok és pártalapítványok gazdálkodásának ellenőrzése

Alapvető jogállami érdek és a közpénzeket érintő korrupció elleni védettség érdeke, hogy a döntő mértékben közpénzekből gazdálkodó pártok szabályszerűen, elszámoltathatóan és átláthatóan gazdálkodjanak az adófizetőktől és a támogatóiktól kapott pénzekkel. Az ÁSZ törvényi előírás alapján kétévente értékeli a költségvetési támogatásban részesült pártok és pártalapítványok gazdálkodásának törvényességét. 2021 első félévében folytatódik négy párt (Fidesz, KDNP, Kétfarkú Kutyapárt, Momentum Mozgalom) és pártalapítványaik 2018-2019. évekre kiterjedő ellenőrzése, illetve megkeződik  öt párt (DK, Jobbik, LMP, MSZP, Párbeszéd) és pártalapítványaik 2019-2020. évekre vonatkozó ellenőrzése a törvényi előírásoknak megfelelő ütemezés alapján.

Minden önkormányzathoz eljut az ÁSZ

helyi önkormányzatok ellenőrzése keretében folytatódik a Magyar Államkincstár központi információs rendszerében rendelkezésre álló adatok monitorozása, amellyel az ÁSZ csoportokat képezve egyszerre akár több száz önkormányzatot értékel. A monitoring ellenőrzésekkel, az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzetére ható kockázatok feltárásával az ÁSZ hozzájárul az önkormányzatok gazdálkodása, feladatellátása fenntarthatóságának biztosításához. Emellett folyamatban van az összes magyarországi önkormányzat (3197) és önkormányzati hivatal (1284) integritásának, vagyis korrupció elleni védettségének jelen idejű értékelése. Emellett a számvevők megkezdik az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok és önkormányzati intézmények integritását erősítő értékelést is.

Az ÁSZ 2021. első félévi ellenőrzési terve itt érhető el teljes terjedelmében.

Állami Számvevőszék

Megszakítás